Regulament de ordine interioara Clubul Sportiv Airsoft Botosani

Scopul Clubului Sportiv Airsoft Botosani este de a asigura cresterea, selectia si pregatirea specifica a sportivilor pentru participarea la competitiile de airsoft, precum si dezvoltarea unei baze materiale de patrimoniu, prin a carei utilizare sa se sustina economico-financiar toate posibilitatile reclamate de activitatea sportiva din domeniu. Acesta mai constituie promovarea practicarii in randurile tuturor categoriilor de varsta, a sportului, a activitatilor de teambuilding, preponderent a jocurilor de echipa, precum si sprijinirea in diverse forme a miscarii sportive care are ca scop dezvoltarea sportului de airsoft.

DISPOZITII GENERALE:
Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina in cadrul Clubului Sportiv Airsoft Botoșani, denumit in continuare CSABt, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu.
Membrii CSABt au obligatia sa respecte regulile generale privind organizarea, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Regulamentul se aplica tuturor membrilor CSABt precum si persoanelor cu care membrii asociatiei intra in contact inainte si in timpul jocului.
Dispozitiile prezentului regulament pot fi completate prin decizii interne emide de consiliul director

NORME GENERALE DE CONDUITa PROFESIONALa A MEMBRILOR CSABt:
in exercitarea atributiilor, CSABt au obligatia de a avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea clubului.
Membrii CSABt au obligatia ca,prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Membrii CSABt au obligatia de a apara in mod loial prestigiul clubului, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.
Obiectivele Clubului Sportiv Airsoft Botosani, avand in vederea realizarii scopului, sunt urmatoarele:
- atragerea persoanelor peste 18 ani in vederea practicarii sportului airsoft;
- pregatirea sportiva a persoanelor doritoare;
- participarea la competitiile organizate in tara si in strainatate la campionate si turnee;
- organizarea de actiuni proprii formarii sportive a persoanelor doritoare;
- editarea de programe, postere , productii audio-video si alte publicatii de propaganda sportive in domeniu si alte mijloace de actiune in legatura cu scopul clubului,
- reunirea profesionistilor cu ocazia organizarii de actiuni cu scopul schimbului reciproc de experienta;
- sa stabileasca si sa dezvolte legaturi cu alte organizatii si organisme interne si internationale care sunt interesate de organizarea activitatilor sportive;
- sa informeze opinia publica si mass-media despre activitatea si solicitarile membrilor clubului;
- sa reuneasca toti participantii din sectorul public si privat care sunt implicati in activitatea domeniului;
- sa promoveze produsele si serviciile pentru organizarea activitatiilor sportive;
- sa participle la elaborarea de norme si specificatii privind activitatiile sportive;
- publicarea si distribuirea de material publicistic de specialitate.
- promovarea spiritului de fair-play, prevenirea actele de violenta pe teren in randul sportivilor, a publicului spectator, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 si a ordinului ANST nr. 269/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.
- promovarea luptei impotriva medicamentatiei interzise, informarea corecta despre efectele nocive asupra organismului in cazul anabolizantelor, a drogurilor, a sustinatoarelor de efort interzise etc, precum si sanctiunuile ce se aplica celor care incalca legislatia in domeniu.

Tipuri de sanctiuni:
1) Avertisment
2) Suspendarea temporara din activitatea competitionala
3) Ridicare temporara a dreptului de a concura in numele Clubului Sportiv de Airsoft Botosani
4) Excludere

Membrilor CSABt le este interzis:
a. Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea clubului, cu politicile si strategiile acestei ori cu proiectele de dezvoltare;
b. Sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care clubul are calitate de parte;
c. Sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decât cele prevazute de lege, daca nu sunt abilitati in acest sens.
d. Sa nu dezvaluie informatiile la care au acces, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile clubului;
Prevederile alin.(c,d) se aplica si dupa incetarea raportului dintre parti, pentru o perioada de inca doi ani.
Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentatilor unei autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul consiliului director.
in relatiile interpersonale ale membrilor CSABt, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, membrii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, bunacredinta, corectitudine si amabilitate.
Membrii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul clubului, precum si persoanelor cu care intra in legatura, prin:
a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase;

Clubul va pune la dispozitia tuturor membrilor (in functie de bugetul existent) legitimatii si este obligatia membrilor sa le poarte si sa le prezinte la legitimarea de catre staff-ul clubului sau organele de aplicare a legii. In caz de pierdere sau distrugere clubul poate sa reemita legitimatia, pe cheltuiala membrului.

DREPTURILE sI OBLIGATIILE CSABt:

CSABt are, in principal,urmatoarele drepturi:
a. Sa stabileasca organizarea si functionarea clubului;
b. Sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare membru, in conditiile legii;
c. Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru membrii, sub rezerva legalitatii lor;
d. Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor repartizate;
e. Sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern.

CSABt ii revine, in principal, urmatoarele obligatii:
a. Sa informeze membrii asupra conditiilor de desfasurare a activitatilor si asupra
elementelor care privesc desfasurarea relatiilor interumane;
b. Sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatilor;
c. Sa acorde membrilor toate drepturile ce decurg din lege;
d. Sa comunice periodic membrilor situatia economica si financiara a clubului;
e. Sa se consulte cu toti membrii in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de membru a
solicitantului;
g. Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al membrilor clubului.

RASPUNDERE DISCIPLINARA:
Orice actiune sau inactiune, savârsita cu vinovatie de catre membrii CSABt, prin care au fost incalcate indatoririle, normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege, regulamentul de ordine interioara,statutul clubului sau dispozitiile legale ale
conducatorilor ierarhici, constituie abatere disciplinara si sa sanctioneaza conform
prevederilor prezentului regulament.
Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
a. intârzierea sistematica la adunarile asociatiei;
b. Neglijenta repetata in rezolvarea sarcinilor;
c. Desfasurarea altor activitati decât cele stabilite prin statutul asociatiei;
d. Refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile incredintate;
e. Manifestari care aduc atingere prestigiului asociatiei;
f. Orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament.
in raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile
disciplinare ce se aplica personalului sunt:
a. avertismentul verbal;
b. avertismentul scris;
c. excluderea din asociatiei.

RECOMPENSE:

Membrii CSABt care isi indeplinesc la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati in conditiile prevazute de lege si in limita fondurilor disponibile.

Hotel - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.